google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

Image by Jordan Whitt

CZYM JEST RODZINA ZASTĘPCZA?

Rodzina zastępcza to rodzaj rodzin zastępczych, której zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, których biologiczni rodzice nie są w stanie tego zrobić. Rodzina zastępcza może zostać powołana w przypadku, gdy dziecko z różnych powodów nie może pozostać w swojej rodzinie biologicznej, np. ze względu na zaniedbanie, przemoc lub inny rodzaj wykluczenia społecznego.

Rodzina zastępcza może składać się z jednej lub kilku osób, które pełnią rolę opiekunów dziecka. Opiekunowie ci mają za zadanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo, wsparcie emocjonalne oraz odpowiednie warunki życia i rozwoju.

 

Rodzina zastępcza nie jest trwałym rozwiązaniem, a jedynie czasowym, mającym na celu pomóc dziecku w trudnej sytuacji i przygotować je do powrotu do swojej rodziny biologicznej lub na drodze adopcji.

Piecza zastępcza może działać w ramach różnych form, takich jak np. rodzinna piecza zastępcza, czy też placówki opiekuńcze. W każdym przypadku jej celem jest zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia w trudnej sytuacji, aby mogło rozwijać swoje zdolności i umiejętności oraz prowadzić satysfakcjonujące życie.

Image by Kenny Eliason

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Osoba, która chce zostać rodziną zastępczą, musi spełnić określone kryteria:

 • mieć ukończone 25 lat, być w średnim wieku lub na emeryturze

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz umeblowanie, które zapewnią dziecku godne warunki do życia,

 • mieć pozytywną opinię psychologiczną i pedagogiczną,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko rodzinie, małoletnim, wolności seksualnej, mieniu lub za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

 • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej lub kurateli nad dzieckiem.
   

 • Ponadto, osoba chcąca zostać rodziną zastępczą musi przejść odpowiednie szkolenie i przygotowanie, które ma na celu przygotowanie jej do roli opiekuna i wychowawcy dziecka zastępczego.
   

W określonych przypadkach preferowane są rodziny zastępcze, które mają własne dzieci, ponieważ uważa się, że mogą one lepiej zintegrować dziecko zastępcze w swoim środowisku i zapewnić mu pełniejsze doświadczenie rodzinnego życia. Jednak nie jest to wymóg konieczny i osoby bezdzietne również mogą zostać rodzinami zastępczymi, o ile spełniają pozostałe kryteria.

Image by Nathan Dumlao

CZYM RÓZNI SIĘ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE OD ADOPCJI?

Rodzicielstwo zastępcze i adopcja to dwie różne formy zapewnienia opieki i wychowania dziecku, które nie może pozostać w swojej rodzinie biologicznej.

 

Poniżej przedstawiam podstawowe różnice między tymi formami pieczy zastępczej:

Cel:

Rodzicielstwo zastępcze ma na celu zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania, aż do momentu, w którym będzie możliwe powrót do rodziny biologicznej lub podjęcie decyzji o adopcji.

 

Adopcja natomiast ma na celu zapewnienie dziecku stałego miejsca w rodzinie zastępczej, z pełnymi prawami i obowiązkami przysługującymi biologicznym rodzicom.

Status prawny:

Dziecko w rodzinie zastępczej zachowuje swoją tożsamość i więzi z biologiczną rodziną. Opiekunowie w rodzinie zastępczej posiadają ograniczone prawa i obowiązki, w porównaniu z adopcyjnymi rodzicami, którzy uzyskują pełne prawa rodzicielskie i stają się prawnymi opiekunami dziecka.

Procedury formalne:

Aby zostać rodziną zastępczą, wystarczy spełnić określone kryteria i przejść odpowiednie szkolenie. W przypadku adopcji, proces jest bardziej formalny i wymaga złożenia wniosku do sądu rodzinnego, przeprowadzenia postępowania adopcyjnego oraz uzyskania zgody od rodziców biologicznych (jeśli są znani i mają prawa rodzicielskie).

Czasowość:

Rodzicielstwo zastępcze jest czasowe, a decyzja o powrocie dziecka do rodziny biologicznej lub o adopcji może być podjęta w każdym momencie. W przypadku adopcji, proces jest ostateczny i trudno jest odwrócić decyzję o adopcji.

Podsumowując, rodzicielstwo zastępcze i adopcja to dwie różne formy zapewnienia opieki i wychowania dziecku. Rodzicielstwo zastępcze ma charakter tymczasowy i ma na celu przywrócenie dziecka do rodziny biologicznej, jeśli jest to możliwe. Adopcja jest bardziej formalnym i trwałym procesem, w wyniku którego dziecko staje się pełnoprawnym członkiem rodziny

.

Image by freestocks

JAKIE KROKI PODJĄĆ BY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?


Skontaktuj się z zespołem promocji w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi: 

506 980 979

 

lub wejdź na stronę kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci:

https://www.rodzinajestdladzieci.pl/jak-zostac-rodzina-zastepcza/jak-zaczac/
 


 

Dowiedz się więcej...


 

Fundacja DOBROdzieje się :: Czym różni się rodzicielstwo zastępcze od adopcji?
00:48

Fundacja DOBROdzieje się :: Czym różni się rodzicielstwo zastępcze od adopcji?

Rodzicielstwo zastępcze i adopcja to dwa różne podejścia do zapewnienia opieki i ochrony dzieciom, które nie mogą pozostać w swojej biologicznej rodzinie. Rodzicielstwo zastępcze to tymczasowe umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, której celem jest zapewnienie dziecku bezpiecznego i stabilnego środowiska do czasu, gdy będzie możliwe powrót do biologicznej rodziny lub ustabilizowanie sytuacji życiowej, w której dziecko będzie mogło wrócić do domu. Rodzina zastępcza staje się rodzicami zastępczymi i ponosi odpowiedzialność za opiekę, wychowanie i rozwój dziecka, ale nie staje się jego prawnymi rodzicami. W niektórych przypadkach rodzicielstwo zastępcze może być stałe, co oznacza, że ​​rodzina zastępcza staje się prawnymi opiekunami dziecka, ale nie jest to równoznaczne z adopcją. Adopcja to proces, w którym osoba lub para staje się prawnym rodzicem dziecka, które nie jest biologicznym ich dzieckiem. Przysposobienie daje prawną i pełną odpowiedzialność za dziecko, a także prawa i obowiązki rodzicielskie wobec niego. W przypadku adopcji dziecko przestaje być częścią biologicznej rodziny i staje się pełnoprawnym członkiem rodziny adopcyjnej. W skrócie, rodzicielstwo zastępcze to tymczasowe rozwiązanie, które ma na celu zapewnienie dziecku opieki i wsparcia, podczas gdy adopcja to stałe rozwiązanie, w którym osoba lub para staje się prawnymi rodzicami dziecka. Więcej informacji na: www.fundacjadobrodzieje.pl
Fundacja DOBROdzieje się :: Jakie są rodzaje rodzicielstwa zastępczego?
00:57

Fundacja DOBROdzieje się :: Jakie są rodzaje rodzicielstwa zastępczego?

Rodzicielstwo zastępcze to proces zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez inną rodzinę niż biologiczna. Istnieją różne formy rodzicielstwa zastępczego, a oto ich opis: Rodzina zastępcza spokrewniona - rodzina zastępcza zakładana przez najbliższych krewnych dziecka, czyli dziadków lub dorosłe rodzeństwo dziecka, zwykle po śmierci rodziców lub odebraniu im praw rodzicielskich. Rodzina zastępcza niezawodowa - rodzina zastępcza zakładana przez dalszych krewnych lub osoby niespokrewnione, które nie rezygnują z pracy, ale otrzymują wsparcie dla rodziny. Mogą przyjąć do trojga dzieci. Rodzina zastępcza zawodowa - rodzina zastępcza zakładana przez jednego z rodziców, który rezygnuje z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie. Mogą przyjąć dwoje lub troje dzieci. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna - rodzina zastępcza zakładana przez jednego z rodziców, który rezygnuje z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi lub podejmuje się opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi. Mogą wychowywać jedno lub dwoje dzieci. Pogotowie rodzinne - forma rodziny zastępczej zawodowej, w której dzieci przebywają do kilku miesięcy. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie. Pogotowie rodzinne pomaga dziecku w kryzysowej sytuacji związanej z rozłąką z rodzicami oraz szuka dla niego rodziny adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzinny dom dziecka - rodzina zastępcza, w której jeden z rodziców rezygnuje z pracy, by opiekować się większą liczbą dzieci. Mogą ich przyjąć nawet ośmioro. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, za co rodzic otrzymuje wsparcie dla rodziny wraz z wynagrodzeniem. Rodzinny dom dziecka w praktyce funkcjonuje jak wielodzietna rodzina. Rodzina pomocowa - osoby, które nie są gotowe, by zostać rodziną zastępczą na stałe, ale chcą wesprzeć już istniejące rodziny. Ich rolą jest opieka nad dziećmi z rodzin zastę Więcej informacji na: www.fundacjadobrodzieje.pl
Fundacja DOBROdzieje się :: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
00:44

Fundacja DOBROdzieje się :: Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Bycie rodziną zastępczą to wspaniałe i odpowiedzialne zadanie, które wymaga miłości, empatii, wyrozumiałości i zaangażowania w życie dziecka. Dlatego, jeśli spełniasz warunki wymienione poniżej i chcesz pomagać dzieciom, którzy potrzebują opieki i wsparcia, to możesz zastanowić się nad tym, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla Ciebie odpowiednie. MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ, JEŚLI... - czujesz, że masz w sobie przestrzeń, by pomagać dzieciom i być dla nich kimś wyjątkowym - jesteś singlem, lub żyjesz w partnerskim związku, lub w małżeństwie - nie masz dzieci, lub masz małe lub dorosłe dzieci - jesteś młodym dorosłym, w średnim wieku lub na emeryturze - wynajmujesz mieszkanie, lub mieszkasz we własnym domu lub mieszkaniu Nie ma jednoznacznej definicji idealnego rodzica zastępczego, ponieważ każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. W każdym razie ważne jest, abyś był gotów na przystosowanie swojego stylu życia i nawyków do potrzeb dziecka. Musisz być gotów zaoferować dziecku bezpieczne i stabilne środowisko oraz wsparcie emocjonalne, które pozwoli mu rozwijać się i osiągać swoje cele. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zostać rodzicem zastępczym, wciąż możesz pomóc dzieciom w potrzebie poprzez wolontariat lub propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Wolontariat w organizacjach zajmujących się pomocą dzieciom to wspaniała okazja do udzielania wsparcia dzieciom, które potrzebują pomocy. Możesz również pomóc w promowaniu rodzicielstwa zastępczego, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat tej ważnej kwestii i zachęcić innych do podjęcia działań na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Więcej informacji na: www.fundacjadobrodzieje.pl
Fundacja DOBROdzieje się :: W jakim wieku można zostać rodzicem zastępczym?
00:38
bottom of page