google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

STATUT FUNDACJI

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Powołuje się Fundację o nazwie “DOBROdzieje się” zwaną dalej “Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Nowicką, Gabrielę Halakiewicz, Damiana Pacześniaka zwanych dalej fundatorami, dnia 22 listopada 2019 w Łodzi, aktem notarialnym

repertorium A numer 2672/2019 sporządzonym przez notariusza Katarzynę Wojciechowską i działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszym statutem.

 

§ 2

 

1. Fundatorami Fundacji są:

a. Agnieszka Nowicka

b. Gabriela Halakiewicz

c. Damian Pacześniak

2. Siedzibą Fundacji jest Łódź. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości,

ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostać członkiem

tych organizacji na zasadach autonomii.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek organizacyjnych.

3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

 

§ 4

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 

Rozdział 2

 

Cel i zasady działania Fundacji

 

§ 1

Celem Fundacji są:

1. Pomoc Społeczna poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, socjalne i finansowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych przemocą, patologią

społeczną, chorobami i ubóstwem oraz ich rodzinom i opiekunom, a także dzieciom i młodzieży będącej w konflikcie z prawem oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym.

2. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży i dorosłych będących pod opieką Fundacji, przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji społecznej, a także wyrównanie szans w dostępie do oświaty, kultury, sztuki i sportu.

3. Promocja zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyki, aktywności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej jako twórczych i rozwijających form spędzania wolnego czasu, a także promocja

zdrowego trybu życia i zachowań proekologicznych.

4. Wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5. Tworzenie i rozwijanie nowych form placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i klubowych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych

wykluczeniem społecznym, wspierających oraz zapewniających warunki do prawidłowego rozwoju a także szeroko pojmowane wsparcie istniejących placówek o podobnym

charakterze działania.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Działalność charytatywna i opiekuńczo- wychowawcza.

8. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, a także wspierania systemu pieczy zastępczej.

9. Zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnych warunkach oraz środowisku rodzinnym lub zastępczym.

10. Promocja i organizacja wolontariatu.

11. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 2

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Fundacji, w szczególności edukacyjnych, artystycznych, sportowych, prozdrowotnych, prawnych i profilaktycznych.

2. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, socjalnej i finansowej dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych przemocą, patologią

społeczną oraz ich rodzinom i opiekunom.

3. Udzielanie różnych form pomocy prawnej finansowej i merytorycznej instytucjom i placówkom dostarczających opiekę na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem

przemocą i patologią społeczną.

4. Szeroko rozumianą współpracę ze szpitalami, szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczym, ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi placówkami

organizacjami i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, stowarzyszeniami.

5. Organizację wszelkich form zajęć psychologicznych, edukacyjnych, wychowawczych, integracyjnych, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny umysłowy i emocjonalny

podopiecznych Fundacji.

6. Pomoc w rozwoju indywidualnych talentów podopiecznych Fundacji, w tym również realizację programów stypendialnych oraz organizację kursów zawodowych i

dokształcających.

7. Tworzenie placówek, klubów, świetlic świadczących wszechstronną pomoc na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych patologią społeczną i ubóstwem.

8. Organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych.

9. Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów, sympozjów i staży dla rodziców, opiekunów, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z tak zwanymi

mniejszymi szansami.

10. Działalność szkoleniową umożliwiającą podnoszenie umiejętności i kwalifikacji wolontariuszy.

11. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej między innymi poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, realizacji filmowe, radiowe i multimedialne.

12. Organizowanie akcji promocyjnych, imprez masowych, w tym akcji charytatywnych, kwest, zbiórek, aukcji przedmiotów.

 

§ 3

W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może tworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne, na podstawie właściwych przepisów.

 

§ 4

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie i odpłatnie.

 

§ 5

1. Fundacja opiera się na pracy wolontariuszy, których zadaniem jest pomoc w realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie, wyposażenie wolontariuszy oraz inne świadczenia stosowane do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Fundacja ponosi odpowiedzialność za działania wolontariuszy wykonywane w ramach zalecanych im czynności.

 

Rozdział 3

 

Organy Fundacji

 

§ 1

Organy Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji

2. Rada Fundacji

 

§ 2

1. Radę Fundacji powołują i odwołują jednomyślnie fundatorzy Fundacji.

2. Regulamin Rady Fundacji powołuje Zarząd na wniosek Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady.

5. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania, głos przewodniczącego jest decydujący.

6. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:

a. Maja Krasowska 

b. Magda Czekała-Gawęda 

c. Karolina Czernik 

7. W wypadku zmian w składzie Rady Fundacji, powoływania nowych członków i ich odwoływania stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. 1.

 

§ 3

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa.

2. Zatrudnianie i ustalanie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu, w tym również podpisywanie wszelkich umów z Członkami Zarządu.

3. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu.

4. Wyznaczanie kierunku działania Fundacji.

5. Sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji.

 

§ 4

W celu wykonywania swoich zadań Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty, może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 5

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji zwoływana jest przez:

  • Przewodniczącego Rady Fundacji

  • Prezesa Fundacji

  • każdego z Fundatorów

 

§ 6

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób w tym z Prezesa Zarządu.

2. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje większością głosów Rada Fundacji, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz kwartalnie.

7. Do pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi:

a. Agnieszka Nowicka – Prezes Fundacji

b. Gabriela Halakiewicz - Wiceprezes

c. Damian Pacześniak - Wiceprezes

 

§ 7

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw Fundacji.

2. Reprezentowanie Fundacji.

3. Kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową.

4. Obsługa techniczna Rady i przechowywanie jej dokumentów.

5. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

6. Uchwalanie regulaminów,

7. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

8. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

9. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

10. Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

11. Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

12. Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,

13. Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,

14. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

15. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 

§ 8

1. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek jednego członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych, przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

3. Zebrania wszystkich organów Fundacji są protokołowane. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem

uzasadnienia.

 

§ 9

1. Rada Fundacji jako statutowy, kolegialny organ kontroli i nadzoru, jest odrębną stosunku do Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy

czym członkowie rady:

a. nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów wynagrodzenie wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535).

2. W ramach działalności Fundacji zakazuje się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy zostają w związku

małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej “ osobami bliskimi”,

b. przekazania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji

d. zakup przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 4

 

Majątek Fundacji

 

§ 1

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację.

 

§ 2

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów

2. subwencji, grantów, dotacji, dofinansowań, zbiórek i imprez publicznych

3. dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,

4. odsetek bankowych

5. 1% podatku dochodowego

6. działalności gospodarczej

7. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego

 

Rozdział 5

 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie

działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział 6

 

Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

a. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),

b. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),

c. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),

d. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),

e. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),

f. Wydawanie książek (58.11.Z),

g. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

h. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

i. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

j. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z),

k. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

l. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

m. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

n. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

o. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

p. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

q. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

r. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

s. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

t. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

u. Praktyka lekarska (86.21.Z),

v. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

 

§ 1

1. Zmiany w statucie dokonywane są przez fundatorów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.

2. Na zmianę celów Fundacji musi wyrazić zgodę Rada Fundacji.

 

§ 2

1. Decyzja o likwidacji Fundacji, poza przypadkami wskazanymi w ustawie, może być podjęta jednomyślna uchwałą fundatorów.

2. W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd wskaże osobę likwidatora.

3. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazane przez likwidatora na realizację celów zgodnie z celami Fundacji.

bottom of page