google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

KODEKS ETYCZNY

Kodeks etyczny Fundacji DOBROdzieje się (aktualizacja 2023)


WARTOŚCI ETYCZNE
Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji (w formie zatrudnienia lub wolontariatu), kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie, i deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.


CZŁOWIEK

Najważniejszymi wartościami Fundacji są wartości związane z poszanowaniem drugiego człowieka, jako osoby o prawie do samostanowienia, godności i prawie do radości i życia w miłości. Wartości te dotyczą wszystkich osób zarówno podopiecznych, jak ich rodzin. PROFESJONALIZM

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość Fundacji i osób ją reprezentujących budujemy w pierwszej kolejności na profesjonalizmie naszych pracowników i wolontariuszy. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością.


SZACUNEK

Szacunek wobec drugiego człowieka przejawia się inkluzywnymi działaniami i decyzjami. Zasadą tą kierujemy się, budując relacje z pracownikami, wolontariuszami, partnerami, innymi organizacjami z otoczenia a nade wszystko rodzinami i dziećmi, które objęte są opieką Fundacji bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia i jakość życia.


PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzystość działań i komunikacji towarzyszy relacjom z pracownikami i wolontariuszami. Przejrzystość zobowiązuje do czytelnego i zrozumiałego określania ich uprawnień i wymagań wobec pracy i ich ról. Pracownicy i wolontariusze mają dostęp do danych niezbędnych do realizacji ich obowiązków i zadań. Przejrzystość dotyczy też działań Fundacji i jej relacji z innymi podmiotami, podjętych decyzji i planowanych kierunków rozwoju


WSPÓŁPRACA

Współpraca jest podstawą wzajemnych relacji Fundacji z innymi podmiotami oraz z klientami, pracownikami i wolontariuszami. Każda współpraca zakłada działania na rzecz dobra Fundacji i rodzin skupionych wokół Fundacji przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów.


WSPÓLNE DOBRO

Wspólne dobro wynikające z rozwoju Fundacji i jej działań na rzecz innych osób oraz dbanie o dobre imię Fundacji, jej podopiecznych i pracowników jest wartością nadrzędną w stosunku do promowania sukcesów indywidualnych.

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE

Wielką wartością każdej organizacji są ludzie pracujący w niej i sposób, w jaki tę pracę traktują. Dlatego za priorytetowe uważamy:

 1. Dbanie o dobre relacje i atmosferę pracy

 2. Dbanie o rozwój pracowników i ich poczucie bezpieczeństwa

 3. Otwarte rozmowy o problemach i wątpliwościach oraz branie udziału w dyskusjach

 4. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań oraz zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań

 5. Dokumentowanie działań i projektów prowadzonych na rzecz fundacji

 6. Sprawdzanie maili i informacji społecznościowych

 7. Współdziałanie w zakresie rozwoju osobistego, rozwoju podopiecznych fundacji oraz fundacji jako organizacji

 8. Dbanie o dobre imię fundacji i jej pracowników

 9. Dbanie o mienie fundacji

 10. Nieujawnianie informacji prywatnych i poufnych osobom postronnym

 11. Niewykorzystywanie swojej pozycji do osiągania korzyści materialnych i pozamaterialnych

 12. Niewykorzystywanie zasobów do celów prywatnych

 13. Unikania sytuacji, które mogą budzić wątpliwości i być podstawą podejrzenia o korupcję

 14. Poszanowanie ochrony praw osobowych oraz praw majątkowych do własności intelektualnej zgodnych z obowiązującym prawem

 

RELACJE Z OTOCZENIEM

Otoczenie to społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostki naukowo-badawcze i edukacyjne, organizacje pracodawców, media, a także partnerzy biznesowi oraz sponsorzy, rodzice, rodziny czy podmioty konkurencyjne. W kontaktach zewnętrznych zawsze dbamy o dobro i dobre imię fundacji. Deklarujemy nieangażowanie się fundacji w aktywność polityczną, za wyjątkiem działań na rzecz budowy systemu rozwiązań dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz osób wykluczonych. Wszelkie relacje budujemy, kierując się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Relacje te kształtujemy świadomie i konsekwentnie, bazując na profesjonalnym działaniu i otwartości, a także poszanowaniu praw i interesu innych podmiotów.

KORZYSTANIA Z ZASOBÓW FUNDACJI, STANOWISKO WOBEC MIENIA I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Korzystanie z zasobów Fundacji, stanowisko wobec mienia i własności intelektualnej
Poprzez zasoby fundacji rozumie się materialne zasoby zgromadzone w siedzibie Fundacji i magazynie DOBRA, dane osobowe podopiecznych i ich rodzin, wyroby, które powstały na warsztatach oraz opracowania i dokumenty. Osoby pracujące na rzecz fundacji otrzymują dostęp do zasobów fundacji w postaci sprzętu, sali i pomocy, a także danych i informacji niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. Korzystanie z tych zasobów zobowiązuje do:

 1. Dbania o mienie materialne fundacji

 2. Poszanowania własności intelektualnej zgodnego z obowiązującym prawem

 3. Ochrony danych osobowych

 4. Nie ujawniania informacji poufnych i przeznaczonych tylko dla pracowników osobom nieuprawnionym

 5. Korzystania z zasobów fundacji wyłącznie do celów związanych z celami fundacji i wykonywanej pracy

 6. Niewykorzystania zasobów fundacji do własnych interesów – personalnych lub Finansowych

 7. Korzystania z legalnego oprogramowania oraz nieudostępniania oprogramowania i wyposażenia osobom trzecim

bottom of page