google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

Regulamin konkursu
"Wakacje w krainie uśmiechu
Rotary Club Łódź"

Wakacje z Rotary Club-3-2.png

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź” (zwany dalej “Konkursem”).
Konkurs organizowany jest od 14 czerwca 2023 roku do godz. 16:00 30 czerwca 2023  roku. 
Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Fundacji DOBROdzieje się.

Organizatorem Konkursu jest:

Fundacja DOBROdzieje się                                                                              
KRS 0000847857 | NIP 9820383542 
93-259 Łódź, ul. Gersona 1/22

(zwaną dalej “Organizatorem”). 

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony jest dla rodzin zastępczych zamieszkałych w Łodzi. 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Partner konkursu – Rotary Club Łódź. 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 8-18 lat, które zamieszkują na terenie Łodzi w Rzeczpospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące warunki: 

a) rodzice/opiekunowie i Uczestnik zapoznali się i zaakceptowali niniejszy Regulamin, 


b) dzieci przebywają w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej specjalistycznej, rodzinnym domu dziecka w Łodzi


c) w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest autorska praca plastyczna lub tekstowa:

- narysowana kartka i pozdrowieniami z wymarzonych wakacji (min. 1000 znaków bez spacji)

- lub rysunek i opis dobrego uczynku, jaki dziecko zrobiło w tym roku (min. 1000 znaków bez spacji)

oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/4As1JpVDvsqZ6B9q9

Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego wykonana. Praca nie może być pracą wcześniej publikowaną w jakiejkolwiek formie lub zgłaszaną na inny konkurs.
Nadesłanie lub złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.


Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.
Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Konkursie.


Organizator nie zwraca prac przesłanych w ramach Konkursu.


Uczestnik zobowiązany jest wykonać prace zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursu. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 5.07.2022 r. na profilu Facebook i stronie internetowej Organizatora.


W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalny jest udział w Konkursie w imieniu osób trzecich. 

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem formularza na adres Organizatora lub dostarczyć do siedziby Organizatora (pon.- pt., w godz. 9.00-16.00) wraz z Oświadczeniem oraz dopiskiem na kopercie „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź” 

Adres Organizatora: Fundacja DOBROdzieje się Łódź, ul. Piotrkowska 80. 

Termin złożenia prac mija 30 czerwca 2023 o godz. 16:00. W przypadku prac dostarczonych przesyłką pocztową, kurierską, itp. o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia przesyłki do biura Organizatora.


Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w czasie transportu jak i w trakcie ich przechowywania. 

§4 NAGRODY W KONKURSIE

Zwycięzcy otrzymają dofinansowanie do wybranych przez siebie wyjazdów wakacyjnych, wskazanych przez nich w formularzu konkursu. Dofinansowanie dotyczy planowanych wyjazdów wakacyjnych, jak i już opłaconych kolonii, obozów. Kwota dofinansowania pojedynczego wyjazdu w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych to 1000 zł, a w przypadku rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych, specjalistycznych, czy też rodzinnych domów dziecka to 500 zł na dziecko.

W celu otrzymania nagrody zwycięzca (rodzice/opiekunowie zwycięzcy) zobowiązany jest do podpisania umowy darowizny z Organizatorem, pod warunkiem utraty prawa do nagrody. Podpisanie umowy darowizny w imieniu Uczestnika może dokonać tylko i wyłącznie aktualny opiekun upoważniony do opieki nad dzieckiem. Podpisanie umowy darowizny odbywa się poprzez platformę Autenti lub osobiście w siedzibie Organizatora. 

Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź zamiany jej na inną nagrodę.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. 

§5 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności celem wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję Konkursu. W skład komisji Konkursu wejdzie maksymalnie 3 osób powołane przez Organizatora. 

Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w Konkursie oraz spełnią wymagania określone niniejszym Regulaminem, komisja Konkursu dokona wyboru zwycięzców. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursu, na podstawie:
a) tego, czy spełnili warunki Regulaminu; 

b) 1) trafności doboru tematu; 2) oryginalności wykonania pracy; 3) estetyki wykonania pracy; 4) samodzielności wykonania pracy. 

Ze zwycięzcą Konkursu Organizator będzie kontaktował się drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w ust. 6, jego prawo do nagrody przepada. W takim wypadku Organizator ustala na nowo listę zwycięzców. 

Wysyłającym i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Decyzje komisji Konkursowej są ostateczne. 

§6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika Konkursu z udziału w nim.
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie albo społecznie niewłaściwe. 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
a) podania nieprawdziwych danych osobowych,


b) udziału w Konkursie przy pomocy różnych danych personalnych,


c) używania w pracach konkursowych, tj. komentarzach, zdjęciach słów, znaków powszechnie uznanych za niedozwolone, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, 

d) naruszenia przez pracę praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi. 

Wykluczenie z Konkursu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. 

§8 DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
 

Uczestnik oraz rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu konkursowym i w Oświadczeniu w celu aktywnego udziału w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Administratorem danych osobowych Uczestników i rodziców/opiekunów jest Organizator. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora w jego działalności. 

  1. Dane osobowe Uczestników, rodziców/opiekunów biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

  2. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników, rodziców/opiekunów to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Uczestnika, rodziców/opiekunów. 

  3. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika, rodziców/opiekunów żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

  4. Uczestnik, rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

  5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika, rodziców/opiekunów danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. 

  6. Uczestnik, rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

10. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl.

11. W przypadku rodziców/opiekunów to oni zobowiązują się w imieniu Organizatora dopełnić wobec Uczestników obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu. 

12. Przesyłając prace, Uczestnik na prace udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 (słownie: pięciu) lat, po upływie których licencja przekształca się w licencję na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia licencji z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje upoważnienie Organizatora do korzystania z pracy lub jej poszczególnych elementów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 oraz 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a w szczególności: 

a) prawo do modyfikacji pracy, sporządzania jej opracowania oraz utrwalania i zwielokrotniania utrwalonego materiału w całości lub w części, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku każdą możliwą techniką/systemem/ rodzajem zapisu, 

b) prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy - wytworzonych przez Organizatora (lub osobę trzecią na zamówienie Organizatora) 
- nośników z pracą i jej fragmentami bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także - na zastosowany nośnik materialny, w tym VCD, DVD, plików cyfrowych, CD, plików cyfrowych,
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny, niż określony w lit. b) powyżej: 

- publiczne wyświetlenie lub odtworzenie pracy na pokazach otwartych, zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni,
- publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym tj. w sieci Internet (w szczególności na profilach/kanałach Organizatora lub jego następcy prawnego w mediach społecznościowych, w serwisie Youtube.com, na stronie internetowej Organizatora lub jego następcy prawnego, w tym w serwisach typu video on demand, w sieciach intranet i innych sieciach komputerowych),
- emitowanie, nadawanie, reemitowanie oraz równoczesne nadawanie lub emitowanie w kinach lub stacjach telewizyjnych. 

13. Łącznie z udzieleniem licencji do pracy, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań pracy oraz do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych osobom trzecim - w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na polach eksploatacji określonych powyżej. Zgoda obejmuje w szczególności dokonywanie zmian, skrótów, przeróbek, tłumaczeń lub adaptacji pracy, w tym wtórne wykorzystanie w całości lub w części lub jako część innych utworów.
Organizator jest uprawniony do upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja). 

Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania stworzonych przeze Uczestnika prac.
Przesyłając prace Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do pracy w zakresie: 

a) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy nieograniczonej liczbie osób,
b) nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem pracy oraz w trakcie korzystania z niej.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu praw, o których mowa w ust. 16 powyżej.
Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Uczestnik (lub osoba, której wizerunek może znajdować się na pracy) nieodpłatnie zezwala na
rozpowszechnianie wizerunku osób, które widnieją na pracy. Ponadto Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, widniejących na pracy na rzecz Organizatora.
Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa ust. 18 odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu Uczestników o tego rodzaju zmianach. 

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 


 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź” organizowanym przez Fundację DOBROdzieje się, KRS 0000847857 | NIP 9820383542 
93-259 Łódź, ul. Gersona 1/22

1. Wyrażam zgodę na udział podopiecznego..............................................................................

w wieku ...................................................................................................... w konkursie „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź”

 

________________________________
Data i czytelny podpis opiekuna/opiekunów (imię i nazwisko) 

_______________________________ Kontakt do opiekuna (mail, telefon) 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji DOBROdzieje się na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszym oświadczeniu w celu aktywnego udziału w konkursie „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź” zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na kontakt ze mną. 

W przypadku wprowadzenia do wniosku danych osobowych, które nie dotyczą osoby podpisującej oświadczenie, oświadczam, że przetwarzam te dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz mam prawo przekazać Fundacji DOBROdzieje się te dane osobowe oraz w imieniu Fundacji DOBROdzieje się zobowiązuje się dopełnić wobec osób trzecich obowiązek informacyjny określony poniżej. 

________________________________
Data i czytelny podpis opiekuna/opiekunów (imię i nazwisko) 

Obowiązek informacyjny.
Administratorem danych osobowych jest „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź” przez Fundację DOBROdzieje się, KRS 0000847857 | NIP 9820383542 
93-259 Łódź, ul. Gersona 1/22

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu oraz pracach.
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację DOBROdzieje się w jej działalności.
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to uniemożliwić udział w konkursie „Wakacje w Krainie Uśmiechu z Rotary Club Łódź”. Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl 

bottom of page