google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Zapraszamy rodziny zastępcze na Walentynkową Randkę

O tym, jak przyjemnie jest spędzić czas tylko we dwoje wiedzą wszyscy rodzice dzieci własnych i zastępczych.

Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie, w którym mamy dwie nagrody w postaci podwójnych zaproszeń na wieczór przy kawie/herbacie i ciachu w Pałacu Herbsta w Łodzi.

Konkurs przeznaczony jest dla rodzin zastępczych z Łodzi.

Na pytanie konkursowe: "Opisz pierwsze spotkanie ze swoją połówką lub jak spedziliście swoją pierwszą randkę?"

Konkurs trwa na profilu Fundacji DOBROdzieje się na Facebooku.


Komisja w składzie Gabriela Halakiewicz i Agnieszka Nowicka, wyłonią dwie pary zwycięzców.


Naszym cudownym Darczyńcą nagród jest firma Kamza, właściciel kawiarni w Pałacu Herbsta w Łodzi.


REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO 2022

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 2021

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja DOBROdzieje się w Łodzi, NIP 9820383542, administrator fanpage’a https://www.facebook.com/fundacjaDOBROdzieje.

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Walentynkowym 2022 oraz zasady jego przebiegu.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzi trzech

przedstawicieli Organizatora.

4. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora w dniach 10 - 11 lutego 2022, począwszy od godziny 19.00 dnia 10 lutego, skończywszy o godzinie 19.00 dnia 11 lutego.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani z nim współprowadzony. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia ewentualnej nagrody.

6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

7. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora.

8. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Ewentualne dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać kierując zapytanie do Organizatora: Fundacja DOBROdzieje się w Łodzi, adres e-mail: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl.


§2

Słownik pojęć

1. Fanpage – strona Fundacja DOBROdzieje się w serwisie Facebook, dostępna pod adresem https://www.facebook.com/fundacjaDOBROdzieje.

2. Zgłoszenie konkursowe – komentarz umieszczony pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora.

3. Post konkursowy – post umieszczony na ścianie Fanpage’u Organizatora zawierający pytanie konkursowe.

4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca konto w serwisie Facebook.


§3

Zasady konkursu

1. W ramach Konkursu zostanie opublikowane jedno pytanie, mające charakter otwarty, w formie postów na profilu Organizatora w witrynie Facebook.

2. Zgłoszeniem konkursowym jest komentarz zawierający odpowiedź na zadane pytanie, opublikowany przez Użytkownika pod postem Organizatora zawierającym zadane pytanie.

3. Każdy uczestnik konkursu nie może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

5. Zgłoszenia konkursowe będzie można przesyłać do 11 lutego 2022 roku, do godziny 19:00.

6. Do 12 lutego 2022 do godziny 12:00, zostanie wyłonionych dwóch laureatów – autorów najciekawszych odwiedzi na zadane pytanie.

7. Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się za pośrednictwem serwisu Facebook.

8. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik, z wyłączeniem pracowników Organizatora, w szczególności pracowników biorących udział w opracowaniu i

przeprowadzeniu Konkursu, a także członków najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

10. Prawdziwość podanych danych: czyli imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.


§ 4

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy zawierające dwuosobowe zaproszenia na wieczór w Pałacu Herbsta w Łodzi, na wieczór przy kawie/herbacie i pysznym cieście. Wartość zestawu wynosi 80 złotych brutto. Łącznie wartość nagród wynosi 160 złotych brutto.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne i niewykorzystane przepadają.

3. Konkurs podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Postepowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać droga elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl lub listem poleconym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz roszczenie.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze

postępowania sądowego.


§ 6

Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:

- wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego

Regulaminu;

- zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji

państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Organizator Konkursu w ramach nałożonych na niego obowiązków informacyjnych przekazuje klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie od dnia 10.02.2022 r. do dnia 13.02.2022 r.

Załącznik nr 1


Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych


My Fundacja DOBROdzieje się z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gersona 1/22, Łódź, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Nowicką z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres: ido@fundacjadobrodzieje.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu Walentynkowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a

RODO1).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Adres do korespondencji

d. Adres e-mail


V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- urzędom skarbowym,

- sądom,

- biegłemu rewidentowi wykonującemu audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora, 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.


VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie i przyznania w nim nagrody przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu udziału w konkursie.


VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,

jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie

dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego

właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wydania nagrody, w przypadku jej wygrania.

Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

Comments


bottom of page