google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Konkurs dla rodzin zastępczych! Zapraszamy na wspólne ciacho!

W naszej fundacji wspieramy łódzkie rodziny zastępcze i dzieci objęte ich opieką, promujemy też lokalny biznes.

Stąd powstał pomysł na konkurs i zaproszenie "na ciacho" do Kawiarni w Parku "TUBAJKA".


Cudowne właścicielki TUBAJKI podarowały naszej Fundacji 20 dwuosobowych zaproszeń do kawiarni, zapraszając do wspólnego miłego spędzenia czasu opiekuna i dziecko. W kawiarni czekają przepyszne ciasta oraz ogrzewające dłonie i serca napoje. Miejsce znajduje się w samym centrum Parku Źródliska I (park z Palmiarnią) i jest najbardziej uroczym i klimatycznym miejscem w Łodzi.


W dobie panowania COVID-19, zapraszamy na wspólny spacer, do zajrzenia do TUBAJKI i wybór pyszności na wynos. Popijanie pysznej czekolady podczas wędrówki po parku, sprawi Wam na pewno wiele radości!


Co można zrobić, by dostać takie dwuosobowe zaproszenie?


Uwaga! Instrukcja udziału w konkursie:


  1. W dniach od 25 stycznia do 2 lutego 2021 odpowiedz na pytanie: Twój wymarzony wieczór w rodzinie zastępczej? Odpowiedź dodaj w komentarzu do posta konkursowego na naszym profilu Facebooka: www.facebook.com/fundacjaDOBROdzieje W przypadku, gdy nie masz konta na Facebook, wyślij do nas e-mail z odpowiedzią na adres: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl

  2. Do konkursu zapraszamy rodziny zastępcze mieszkające w województwie łódzkim.

  3. Do wygrania 20 dwuosobowych zaproszeń do TUBAJKI na ciacho i kawę/herbatę/czekoladę. Jedno zaproszenie na rodzinę zastępczą.


REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne


§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Wymarzony wieczór” zwanego dalej „Konkursem”.

2. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.com oraz użytkowników strony www.fundacjadobrodzieje.pl, posiadających status rodziny zastępczej na terenie województwa łódzkiego.


§ 2

Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest Fundacja DOBROdzieje się, z siedzibą w Łodzi przy ul. Gersona 1 m. 22, wpisana do KRS 0000847857, NIP 9820383542, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora serwisu Facebook.com.


§ 4

Regulamin jest dostępny pod adresem www.fundacjadobrodzieje.pl oraz w siedzibie Organizatora.II. Uczestnictwo w Konkursie


§ 5

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) dysponuje profilem osobistym w serwisie Facebook, zwanym dalej „Profilem”,

b) założonym i prowadzonym zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, w tym uwzględniającym dane osobowe zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

c) jest rodziną zastępczą zamieszkałą w województwie łódzkim


2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).


§ 6

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.III. Przebieg Konkursu


§ 7

Konkurs trwa od 25 stycznia do 2 lutego 2021 i jest zwany dalej „Okres trwania Konkursu”.


§ 8

1. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestników, jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Opisz Twój wymarzony wieczór w rodzinie zastępczej?, zwane dalej „Pytaniem konkursowym”.

2. Odpowiedź na Pytanie konkursowe musi zostać udzielona w formie komentarza pod wpisem umieszczonym na fanpage serwisu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/fundacjaDOBROdzieje, z wykorzystaniem Profilu Uczestnika. Zgłoszenie musi zostać dokonane w Okresie trwania Konkursu. Lub w przypadku braku konta na Facebooku drogą mailową na adres: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl

3. Odpowiedź na Pytanie konkursowe będzie poddana ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: nieszablonowości podejmowanego zagadnienia i oryginalności uzasadnienia

4. Odpowiedź na Pytanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 9

1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.


§ 10

1. Jury Konkursu składa się przedstawicieli Organizatora liczbie 2 następujących osób: Gabriela Halakiewicz i Agnieszka Nowicka, zwanych dalej „Jury”.

2. Jury dokona wyboru dwudziestu odpowiedzi na Pytanie konkursowe, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu widzenia kryteriów wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone na podstronie serwisu Facebook dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/fundacjaDOBROdzieje w terminie 5 dni od zakończenia Okresu trwania Konkursu.IV. Nagroda


§ 11

1. Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie konkursowe zostanie wybrana przez Jury, zwany dalej „Zwycięzcą”, otrzymuje nagrodę w postaci dwuosobowego zaproszenia na zakup dwóch porcji ciasta i dowolnych dwóch napojów w Kawiarni Tubajka w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021, zwaną dalej „Nagrodą”.

2. Zwycięzca zostanie poproszony o wskazanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości skierowanej na Profil Uczestnika założony w portalu Facebook w terminie 5 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.


§ 12

1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Organizatora od Zwycięzcy informacji wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu. Nagrodę należy odebrać osobiście na ul. Małachowskiego 74.

2. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 14 dni daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Jury zbiera się ponownie i wybiera nowego Zwycięzcę.V. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora


§ 13

1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę:

a. która nie spełnia warunków określonych w § 5 Regulaminu,

b. która nie stosuje się do zasady określonej w § 9 ust. 1 Regulaminu,

c. która naruszają postanowienie § 9 ust. 3 Regulaminu,

d. której odpowiedź na Pytanie konkursowe naruszy postanowienie § 8 ust. 4 Regulaminu.

2. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.VI. Prawa autorskie


§ 14

1. Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie konkursowe bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.3.

2. Z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Pytanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.

3. Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z ich odpowiedzi na Pytanie konkursowe w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.VII. Dane osobowe


§ 15

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane, w celach związanych z realizacją Konkursu, rozliczeniem podatkowym Zwycięzcy, rozpoznaniem reklamacji, przekazaniem Nagrody i zamieszczeniem informacji o Zwycięzcy.

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  1. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.


VIII. Postępowanie reklamacyjne


§ 16

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu lub e-mailem na na adres: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl .

2. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Comments


bottom of page