google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

REGULAMIN KONKURSU
"WAKACYJNA PIOSENKA" Z ROTARY CLUB ŁÓDŹ

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacyjna piosenka z Rotary Club Łódź” (zwany dalej “Konkursem”).
Konkurs organizowany jest od 31 maja 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.
Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Fundacji DOBROdzieje się.

Organizatorami Konkursu są:

 

Rotary Club Łódź

KRS 0000162647 | NIP 7251110758

Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

 

oraz

 

Stowarzyszenie Chór Dziecięcy Miasta Łodzi

KRS 0000590276 | NIP 7292709699

90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9, lokal 5U

 

oraz

 

Fundacja DOBROdzieje się                                                                             
KRS 0000847857 | NIP 9820383542
90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 80 lok. 39

 

oraz

 

Konsul Honorowy Republiki Albanii

Paweł Piotr Michalak

ul. ul. Gdańska 107

90-507 Łódź

 

(zwanymi dalej “Organizatorem”). 

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony jest dla rodzin zastępczych zamieszkałych w Łodzi. 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Partner konkursu – Rotary Club Łódź. 

 

§2 

CELE KONKURSU

 

  1. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań, zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.

  2. Promocja talentów.

  3. Doskonalenie warsztatu artystycznego.

 

§3 

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzinny dom dziecka, rodzina specjalistyczna, pogotowie rodzinne) w wieku 7-16 lat (rocznikowo), które zamieszkują na terenie miasta Łodzi w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniający łącznie następujące warunki: 

a) rodzice/opiekunowie i Uczestnik zapoznali się i zaakceptowali niniejszy Regulamin, 


b) dzieci przebywają: w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej specjalistycznej, rodzinnym domu dziecka, pogotowiu rodzinnym lub rodzinie specjalistycznej w Łodzi


c) w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 

§4

 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie oraz zaprezentowanie podczas dnia konkursowego, wybranej przez uczestnika wakacyjnej piosenki:

  1. piosenka może być wykonana w języku polskim lub innym wybranym przez uczestnika

  2. piosenka nie powinna być dłuższa niż 5 minut

  3. utwór może być wykonany a cappella, z towarzyszeniem instrumentu lub wykorzystując półplayback (podkład muzyczny)

  4. piosenka powinna być zaprezentowana indywidualnie (konkurs nie dopuszcza grupowych występów)

Aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie, opiekun powinien wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2024, godz. 16:00.

Częścią formularza jest udzielenie odpowiedzi na pytanie skierowane do uczestnika: napisz coś o sobie / zaprezentuj siebie. Odpowiedź na pytanie powinna być opracowana i napisana przez osobę deklarująca udział w konkursie. Dla osób nieumiejących pisać, dopuszcza się przepisanie przez opiekuna wypowiedzi dziecka.


Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Konkursie.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Konsulatu Republiki Albanii w Łodzi, 20 czerwca 2024, odbędzie 12:00. O kolejności występów uczestników konkursu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Uczestnik zobowiązany jest wykonać utwór zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursu. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni 20 czerwca 2024 r. podczas gali konkursowej, po zakończeniu konkursu.

Termin wypełnienia formularza mija 12 czerwca 2024 o godz. 16:00. W przypadku formularza dostarczonego przesyłką pocztową, kurierską, itp. o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia przesyłki do biura Organizatora.​

§5

 NAGRODY W KONKURSIE

Pięciu zwycięzców otrzyma wyjazd na kolonie z Chórem Dziecięcym Miasta Łodzi, do Dusznik Zdroju organizowanym w dniach 3 - 14 sierpnia 2024, który będzie początkiem współpracy z Zespołem. Wartość wyjazdu opiewa na kwotę 2399,00 zł za osobę. Po powrocie z wakacji finaliści konkursu dołączą do społeczności Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi, gdzie pod okiem profesjonalistów będą mogli rozwijać swój talent wokalny. 

W celu otrzymania nagrody, zwycięzca (rodzice/opiekunowie zwycięzcy) zobowiązany jest do podpisania umowy darowizny z Organizatorem, pod warunkiem utraty prawa do nagrody. Podpisanie umowy darowizny w imieniu Uczestnika może dokonać tylko i wyłącznie aktualny opiekun upoważniony do opieki nad dzieckiem. Podpisanie umowy darowizny odbywa się osobiście w siedzibie Organizatora (informacja o miejscu i terminie podpisania umowy, zostanie przekazana opiekunom prawnym zwycięskich uczestników, po gali konkursowej). 

Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź zamiany jej na inną nagrodę.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. 

§6

 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności celem wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję Konkursu. W skład komisji Konkursu wejdzie maksymalnie 4-7 osób powołanych przez Organizatora. 

Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w Konkursie oraz spełnią wymagania określone niniejszym Regulaminem, komisja Konkursu dokona wyboru 5 zwycięzców. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję Konkursu, na podstawie:
a) tego, czy spełnili warunki Regulaminu; 

b) sposobu interpretacji utworu, intonację muzyczną, wrażliwość muzyczną, pomysłowość prezentacji i ekspresję wykonania.

 ​

Z opiekunem zwycięzcy Konkursu, Organizator będzie kontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w ust. 6, jego prawo do nagrody przepada. W takim wypadku Organizator ustala na nowo listę zwycięzców. 

Wysyłającym i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Decyzje komisji Konkursowej są ostateczne. 

§7

 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika Konkursu z udziału w nim.
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie bądź społecznie niewłaściwe. 

​ 

§8

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
a) podania nieprawdziwych danych osobowych,
b) udziału w Konkursie przy pomocy różnych danych personalnych,
c) używania w utworze, tj. słów powszechnie uznanych za niedozwolone, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, 

d) naruszenia przez pracę praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi. 

Wykluczenie z Konkursu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. 

§9

 DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
 

Uczestnik oraz rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu konkursowym i w Oświadczeniu w celu aktywnego udziału w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Administratorem danych osobowych Uczestników i rodziców/opiekunów jest Organizator. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora w jego działalności. 

1.     Dane osobowe Uczestników, rodziców/opiekunów biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

2.     Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników, rodziców/opiekunów to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Uczestnika, rodziców/opiekunów. 

3.     Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika, rodziców/opiekunów żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

4.     Uczestnik, rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5.     Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika, rodziców/opiekunów danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie. 

6.     Uczestnik, rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

7.      Kontakt do inspektora danych osobowych: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl.

8.     W przypadku rodziców/opiekunów to oni zobowiązują się w imieniu Organizatora dopełnić wobec Uczestników obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu. 

9.     Opiekun prawny Uczestnika konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie zgody na okres 5 (słownie: pięciu) lat, na wykonanie podczas konkursu zdjęć z wizerunkiem uczestnika oraz nagranie wypowiedzi po konkursie i publiczne wykorzystanie ich poprzez udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć z wizerunkiem uczestnika w miejscu i czasie przez siebie wybranym tj. w sieci Internet (w szczególności na profilach/kanałach Organizatora lub jego następcy prawnego w mediach społecznościowych, w serwisie Youtube.com, na stronie internetowej Organizatora lub jego następcy prawnego.)

10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania zaprezentowanych przez Uczestnika utworów.

11. Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie.
12. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa ust. 11 odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji.

13. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu Uczestników o tego rodzaju zmianach. 

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

bottom of page